KiD – Kurs i Depresjonsmestring

KiD – Kurs i mestring av lettere depresjon
Vi opplever alle perioder i livet hvor vi føler oss nedfor og energiløse. Det er helt naturlig. Slike perioder varer vanligvis ikke lenge og funskjonsnivået er lite nedsatt.

En depresjon derimot preges av en type nedstemthet som setter lokk på både positive og negative følelser. Depresjon endrer også måten vi tenker på. Det er vanlig med kvernetanker i form av grubling om ting som har skjedd/vi har gjort og bekymring for fremtiden. Når vi sliter med depresjon opplever vi vansker med å fungere, for eksempel sosialt, på jobb eller skole.

Andre kjennetegn på depresjon, eller faresignaler for at vi står i fare for å få en deprejon kan være:

  • Fravær av glede
  • Tristhet
  • Tilbaketrekking
  • Søvnproblemer
  • Følelse av å være verdiløs
  • Uro
  • Passivitet og ubesluttsomhet
  • Grubling
  • Konsentrasjonsvansker
  • Irritabilitet

 

Et godt utgangspunkt for å undersøke om en kan være deprimert er to spørsmål som gjelder humør og interesser: ” Har jeg de siste par uker kjent meg nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst?” og “Har jeg de siste par uker ofte følt at jeg ikke interesserer meg for eller gleder meg over det jeg gjør? ” Er svaret ja, vil tredje spørsmål være om du ønsker hjelp for disse problemene.

Hjelp til selvhjelp – kognitiv terapi

Hjelp til problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handling og følelser er en viktige mål i kognitiv terapi. Man er opptatt av å snu de negative tankemønstre og påvirke onde sirkler som opprettholder depresjonen. Viktige temaer i kurset er årsakene til depresjon, utforskning av hemmende tankemønstre, muligheter for (sosiale) aktiviteter som gir energi, og forebygging av tilbakefall. Dessuten gis det råd for hvordan du kan begrense grubling og bekymring, og åpne mer opp for egenomsorg og konstruktiv egen støtte.

Målet med kurset

Lære metoder og teknikker som kan benyttes for å mestre nedstemthet og depresjon. Kurset er basert på kognitiv atferdsterapi. Kurset er basert på en arbeidsmetode med undervisning og øvelser samt hjemmeoppgaver. Hensikten er å redusere intensitet, varighet og forekomst av symptomer på depresjon og forebygge nye depressive episoder.

Hvem er kurset for?

Kurset er for voksne med milde til moderate symptomer på depresjon eller de som sliter med negative tanker og følelser og står i fare for å bli deprimert. Kurset går over 8 samlinger á 2 1/2 time (1 gang i uke) + to oppfølgingsmøter. Deltakere får utlevert kursboken Å mestre depresjon som anvendes aktivt i hele kursperioden.

Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og psykolog Trygve A. Børve.

Pris: 750 kr

Er du interessert i å delta på neste kurs så kan du bli henvist via fastlegen din eller ta kontakt direkte med Frisklivssentralen.

Mail: frisklivssentralen@alstahaug.kommune.no

Tlf: 902 18 726 / 75 07 52 71